Det skal videre studeres hvordan lokal produksjon, lagring og fleksibilitet i forbruk kan bidra til både lokale energikollektiv («Energy communities») og til å avlaste nettet. Prosjektet vil demonstrere hvordan de regulatoriske og tekniske rammebetingelsene bør tilpasses for slik lokal produksjon og distribusjon.
 
Solstrømmen skal benyttes på Skagerak Arena og i tilknyttede næringsbygg. Utveksling av strøm inn/ut av nettene skal logges og måles. Solstrøm skal lagres lokalt i et energilager (batteri) på 1 MWh.

Prosjektets tre hovedmålsetninger

 • Demonstrere og verifisere utfordringer og muligheter knyttet til store solcelleanlegg. 
 • Pilottesting og kompetansebygging på energilagring og batteriteknologi. 
 • Bygge erfaring knyttet til utveksling, tjenester og rammevilkår for lokal distribusjon av kraft og effekt. 

Innovasjonsmål

En rekke innovasjonsmål er identifisert for prosjektet:

 • Optimal utnyttelse av fornybare energikilder.
 • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gjennom effektutjevning.
 • Bedre leveringspålitelighet og leveringssikkerhet ved blant annet redusert belastning på nettet, håndtering av forstyrrelser etc.
 • Færre avbrudd og bedre leveringskvalitet hos kundene.
 • Tilrettelegge for etablering av lokal energiproduksjon og energilagring hos strømkunder.
 • Økt energiutbytte av lokal produksjon og balanse.
 • Redusert energiforbruk i form av egen produksjon og reduserte overføringstap.
 • Økt virkningsgrad og utnyttelsesgrad gjennom uttesting og sammenligning av orientering, driftsmoduser etc.
 • Reduserte kostnader i form av reduserte tap i nettet.

Forskning og utvikling

I Skagerak Energilab skal det i periden 2019-2024 utføres en rekke forskningsaktiviteter både i prosjektets egen regi, og i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Pågående prosjekter med forskningsaktiviteter i Skagerak Energilab er FME CINELDI, Integer og E-REGIO. Prosjektet inngår også i Smartgridssenterets nasjonale koordinering av demonstrasjonsprosjekter, Demo Norge.

Eksempler for forskningsspørsmål som skal undersøkes i dette prosjektetet er: 

 • Hvor mye koster det å lagre en kWh? 
 • Hvilke «tjenester» (lagring av overskuddsproduksjon, utjevning av effekttopper, reservekraft og nettstøtte (spenning- og frekvensregulering)) i et batteri er lønnsomme? 
 • Hvilke ulike tjenester kan kombineres i ett og samme batteri? 
 • Hvordan kan solceller, forbruk og lagring knyttes sammen ved å bruke det eksisterende nettet? 
 • Kan lokal produksjon, lagring og forbruk spille på lag med resten av energisystemet for å redusere energikostnadene for alle? 
 • Skal all bruk av nettet koste det samme? 

Skal du forske?

Data og målinger fra Skagerak Energilab vil være tilgjengelig for elever og studenter for bruk i skoleoppgaver eller til bachelor- og masterarbeid. Kontakt oss dersom du har slike ønsker.