Solenergien som produseres på taket forbrukes av kunder som er tilknyttet Skagerak Arena. Disse kundene består av ulike typer bedrifter og husholdninger som forbruker energi til ulike tider på døgnet. Sammen med muligheten for å styre lagring og forbruk av energi fra batteriet, danner Skagerak Energilab et virtuelt mikronett med fleksible ressurser.

Prosjektets tre hovedmålsetninger

 • Demonstrere og verifisere utfordringer og muligheter knyttet til store solcelleanlegg. 
 • Pilottesting og kompetansebygging innen energilagring og batteriteknologi. 
 • Bygge erfaring knyttet til utveksling, tjenester og rammevilkår for lokal distribusjon av kraft og effekt. 

Innovasjonsmål

En rekke innovasjonsmål er identifisert for prosjektet:

 • Optimal utnyttelse av fornybare energikilder.
 • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gjennom effektutjevning.
 • Bedre leveringspålitelighet og leveringssikkerhet ved blant annet redusert belastning på nettet, håndtering av forstyrrelser etc.
 • Færre avbrudd og bedre leveringskvalitet hos kundene.
 • Tilrettelegge for etablering av lokal energiproduksjon og energilagring hos strømkunder.
 • Økt energiutbytte av lokal produksjon og balanse.
 • Redusert energiforbruk i form av egen produksjon og reduserte overføringstap.
 • Økt virkningsgrad og utnyttelsesgrad gjennom uttesting og sammenligning av orientering, driftsmoduser etc.
 • Reduserte kostnader i form av reduserte tap i nettet.

Forskning og utvikling

I periden frem 2020-2024 utføres en rekke forskningsaktiviteter både i prosjektets egen regi, og i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Pågående prosjekter med forskningsaktiviteter i Skagerak Energilab er FME CINELDI og H2020 prosjektet eNeuron. Prosjektet inngår også i Smartgridssenterets nasjonale koordinering av demonstrasjonsprosjekter, Demo Norge.

Skagerak Energilab har også bidratt med pilotaktiviteter inn i prosjektene Integer og E-REGIO.

 

Skal du forske?

Data og målinger fra Skagerak Energilab gjøres tilgjengelig for elever og studenter for bruk i skoleoppgaver eller til bachelor- og masterarbeid. Kontakt oss dersom du har slike ønsker.

Videre følger en liste over ferdigstilte studentoppgaver: